خانه / Uncategorized / تعبیر خواب زمستان و یخبندان – تعبیر سرما و برف زمستان در خواب

تعبیر خواب زمستان و یخبندان – تعبیر سرما و برف زمستان در خواب

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی طلسم و جادو telesmojado.org
تعبیر خواب زمستان و یخبندان – تعبیر سرما و برف زمستان در خواب
را قرار دادیم . معنی و مفهوم و تعبیر خواب فصل زمستان و پارو
کردن برف در زمستان و برف و کولاک و سرمای زمستان و دیدن زمستان
در فصل تابستان و بارش شدید برف در فصل زمستان و چای خوردن در
خانه در زمستان و سرما خوردن در زمستان . برای مشاهده کامل تعبیر
خواب فصل زمستان و یخبندان و سرما و برف به ادامه مطلب سایت
طلسم و جادو مراجعه
کنید …

تعبیر خواب زمستان و برف,تعبیر خواب زمستان ابن سیرین,تعبیر
خواب زمستان در بهار,تعبیر خواب زمستان زیبا,تعبیر خواب لباس
زمستانی پوشیدن,تعبیر خواب کرسی زمستانی,تعبیر خواب کلاه
زمستانی,تعبیر خواب دستکش زمستانی,تعبیر خواب برف و یخبندان,تعبیر
خواب برف در پاییز,تعبیر خواب برف سنگین,تعبیر خواب برف
بازی,تعبیر خواب برف ابن سیرین,تعبیر خواب برف از نظر حضرت
یوسف,تعبیر خواب برف و باران,تعبیر خواب برف آمدن,تعبیر خواب
سرماخوردگی,تعبیر خواب سرما ابن سیرین,تعبیر خواب سرمای هوا,تعبیر
خواب سرماخوردگی مرده,تعبیر خواب سرما و برف,تعبیر خواب
سرمازدگی,تعبیر خواب سرما و یخبندان,تعبیر خواب سرمایه
گذاری


%D8%AA%D8%B9%D8%A8%DB%8C%D8%B1 %D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8 %D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 %D9%88 %DB%8C%D8%AE%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86 %D8%AA%D8%B9%D8%A8%DB%8C%D8%B1 %D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7 %D9%88 %D8%A8%D8%B1%D9%81 %D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 %D8%AF%D8%B1 %D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8 تعبیر خواب زمستان و یخبندان – تعبیر سرما و برف زمستان در خواب

تعبیر خواب برف زمستان,تعبیر خواب سرما
زمستان,تعبیر خواب یخبندان زمستان,تعبیر خواب بارش شدید برف در
زمستان,تعبیر خواب زمستان در فصل تابستان,معنی و مفمهوم دیدن
زمستان در خواب

تعبیر خواب زمستان و یخبندان – تعبیر سرما و برف
زمستان در خواب

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی
تهرانی

زمستان در خواب دیدن دو حالت دارد.

یا به وقت است یا بی وقت.

اگر زمستان باشد و شما درخواب ببینید زمستان فرا رسیده و
برف بر زمین نشسته و هوا به غایت سرد شده است تعبیر خاصی ندارد
.

ولی اگر در تابستان و فصل گرما ببینید که هوا سرد شده و
زمستان است و برف سنگینی می بارد باز هم دو حالت دارد.

یا در آن سرما احساس آزردگی می کنید یا نمی کنید. اگر
احساس سرما نکردید و در خواب دیدید لباس و کفش مناسبی دارید و
سرما و برف در شما هیچ تاثیری نمی گذارد بسیار خوب است زیرا
خواب شما خبر می دهد که از حوادث غم بار آینده مصونیت می یابید
و بدون گرند و آسیب زندگی را می گذرانید

ولی اگر احساس سرما کردید خواب تان می گوید در آینده گرند
می بینید و در مقابل شداید وسیله دفاعی ندارید و آسیب پذیر
هستید.

اگر دیدید زمستان است و شما در میان برف راه می روید و
مشت مشت برف بر می دارید بی آن که دست شما سرمای آن را حس کند
خوب است چون به قدر برفی که می گیرید سود می برید و نفعی
عایدتان می شود.

اگر دیدید زمستان است و شما لباس گرم و راحت دارید خوب
است ولی اگر زمستان دیدید و لباستان گرم نبود خواب شما می گوید
احتمال زیان هست و باید مراقب خود باشید.

پارو کردن برف و دور ریختن آن هزینه است. اگر دیدید راه
خانه خود و جلوی اتاق را پارو می کنید و برف را کنار می زنید و
راه می گشایید مهمانی نا خوانده برای شما می آید.برف در خواب غم
و اندوه است.

روزهايی که برف می‌بارد هوا گرفته، ابر و مه غليظ آسمان
را پوشانده، آمد و رفت و معاشرت کم می‌شود و بيشتر مردم اگر سر
کار نباشند وقت خود را در خانه و در کنار آتش
می‌گذرانند.

در اين حالت انسان غمگين می‌شود. همين حالت در خواب هست
با اين تفاوت که غمگين هست و آنگاه خواب برف می‌بيند زمينه غم
در روح و ضمير او وجود دارد و با اين زمينه چون می‌خوابد برف در
خواب می‌بيند.

عموم معبران برف را غم و اندوه و کسالت تعبير کرده‌اند و
فقط اين می‌ماند که برف را چگونه و کجا ببينيم.

اگر در خواب ببينيد جايی برف می‌بارد که آنجا را
نمی‌شناسيد

ابن سيرين نوشته :

برای صاحب آن جا و مکان غمی می‌رسد ولی اين خواب گويای بيم
از غم و اندوهی است که نمی‌دانيد عامل آن چيست.

اما هست و در روزهای آينده نيز با شما همراه خواهد
بود.

اگر ببيند که در تابستان برف جمع می‌کند بيان کننده يک
غنيمت است و غنيمت چيزی است که رايگان و بی‌زحمت به دست شما
برسد.

اين خواب به بيننده می‌گويد که سودی از جايی نصيب او می‌شود
که انتظارش را ندارد

اگر در زمستان ديديد که برف پارو می‌کند و برف را دور
می‌ريزد کسالت و غم و اندوه را از خود می‌زدايد.

بيرون بردن برف از خانه نيز دور کردن غم خانوادگی
است.

تعبیر خواب به روایت محمد ابن
سیرین

زمستان به خواب دیدن، پادشاه بود.

اگر به خواب بیند که زمستان بود چنانکه مردم را از آن
مضرت می رسید، دلیل که مردم آن دیار را از پادشاه مضرت
رسد.

اگر دید هوا سخت سرد بود و سرما کس را زیان نداشت، دلیل
که اهل آن دیار را از پادشاه خیر و منفعت رسد و زمستان را در
وقت خود دیدن بهتر است.

«برف به خواب ديدن، غم و اندوه و عذاب است، مگر اندكی
ديده بود.

اگر در زمستان برف بيند، يا به جايگاهی كه پيوسته در آنجا
برف است، دليل كه اهل آن موضع را غم و اندوه رسد».

تعبیر خواب به روایت کرمانی

زمستان را در وقت خود دیدن، چنانکه سرما سخت نباشد، دلیل
یافتن مراد و زیادتی عز و شرف بود و مردم عامه را از پادشاه
نصرت و قوت باشد و دلیل بر زیادتی عدل و انصاف بود.

برف به خواب ديدن در سردسير، دليل بر خير و نيکی كند و در
گرمسير، دليل بر غم و اندوه و قحط است.

اگر بيند برف به وقت خود می‌خورد، بهتر از آن است كه
بی‌وقت بود».

تعبیر خواب به روایت لوک اویتنهاو

زمستان : عروسی همراه با مشکلات
دیدن فصل زمستان در خواب ، علامت آن است که در آینده ای دور
به ثروتی دست خواهید یافت .

تعبیر خواب به روایت مغربی

«ديدن برف به خواب لشگر هزيمتی است، خاصه كه با برف
بيند»

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

تعبیر خواب دیدن فصل زمستان ، داشتن ثروت در آینده ی دور
است.

تعبیر خواب به روایت امام صادق

«ديدن برف به خواب بر شش وجه است، اول: رزق و روزی، دوم:
زندگانی، سوم: مال بسيار و ارزانی نرخ‌ها، چهارم: لشگر بسيار،
پنجم: بيماری، ششم: غم و اندوه».

اگر بيند در تابستان برف جمع می‌كرد، دليل كه مال بسيار و
حلال جمع كند. اگر به زمستان جمع می‌كرد، دليل كه به عيش خوش
گذراند و منفعت بسيار يابد.

تعبیر خواب به روایت کتاب سرزمین
رویاها

خواب زمستان : خطر ناخوشی شدید
یک زمستان خیلی سخت : خوشبختی
یک کشاورز خواب یک زمستان خیلی سخت را ببیند:
محصول بسیار خوبی را درو خواهد کرد .

ملوانان خواب یک زمستان سخت را ببینند : پول فراوان بدست
خواهند آورد .

هوای بد زمستان خساراتی وارد می کند : یکی از دشمنان شما
خواهد مرد.

شما در طول زمستان بیمار هستید : بستگان به شما حسادت می
کنند .

شما یک زمستان خیلی سخت را می گذارنید : یک هدیه دریافت
خواهید کرد .

یک زمستان راحت را می گذارنید : شانس

تعبیر خواب به روایت یوسف نبی

«ديدن برف عذاب و فتنه بود»

برگرفته از دعا سایت

**************************************************

بازنشر : سایت طلسم و جادو (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای
قرآنی)

تعبیر خواب بارش شدید برف در زمستان

Originally posted 2020-12-08 12:11:20.

درباره ی سید

مطلب پیشنهادی

 گنج و دفینه شیر سنگی و عمق دفینه شیر و نشانه دفینه شیر

گنج و دفینه شیر سنگی و عمق دفینه شیر و نشانه دفینه شیر

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی طلسم و جادو telesmojado.org گنج و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

به کمک نیاز داری؟ با ما در تماس باشید!
شروع گفتگو
سلام! برای چت در WhatsApp روی یکی از اعضای زیر کلیک کنید
خرید مدرک تحصیلی قانونی خرید مدرک تحصیلی مدرک تحصیلی قانونی مدرک تحصیلی خرید مدرک خرید مدرک دانشگاهی قانونی خرید مدرک دانشگاهی مدرک دانشگاهی قانونی مدرک دانشگاهی خرید مدرک معتبر خرید مدرک معتبر دانشگاهی مدرک معتبر مدرک معتبر دانشگاهی مدرک تحصیلی معتبر چگونه مدرک تحصیلی بگیریم از کجا مدرک تحصیلی بگیریم قیمت مدرک تحصیلی سایت خرید مدرک تحصیلی