خانه / Uncategorized / تعبیر خواب مهمان ناخوانده آشنا + تعبیر مهمان سرزده غریبه در خواب
 تعبیر خواب مهمان ناخوانده آشنا + تعبیر مهمان سرزده غریبه در خواب

تعبیر خواب مهمان ناخوانده آشنا + تعبیر مهمان سرزده غریبه در خواب

 تعبیر خواب مهمان ناخوانده آشنا + تعبیر مهمان سرزده غریبه در خواب

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی طلسم و جادو telesmojado.org
تعبیر خواب مهمان ناخوانده آشنا + تعبیر مهمان سرزده غریبه در
خواب را قرار دادیم . معنی و مفهوم و تعبیر خواب مهمانی و پذیرایی
از مهمان و مهمان های زیاد در خانه و مهمان های غریبه و نا آشنا و
مهمان های آشنا و دوست و غذا دادن و چای دادن به مهمان و دعوا
کردن با مهمان . برای مشاهده کامل تعبیر خواب مهمان نا آشنا و
غریبه و ناشناس به ادامه مطلب سایت طلسم و جادو مراجعه
کنید .

تعبیر خواب مهمانی,تعبیر خواب مهمانی رفتن,تعبیر خواب مهمانی
دادن مرده,تعبیر خواب مهمان ناخوانده,تعبیر خواب مهمانی رفتن به
خانه معشوق,تعبیر خواب مهمان امدن به خانه,تعبیر خواب مهمان
ناخوانده آشنا,تعبیر خواب مهمان سرزده امام صادق


%D8%AA%D8%B9%D8%A8%DB%8C%D8%B1 %D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8 %D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86 %D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87 %D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7 %D8%AA%D8%B9%D8%A8%DB%8C%D8%B1 %D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86 %D8%B3%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D9%87 %D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%87 %D8%AF%D8%B1 %D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8 تعبیر خواب مهمان ناخوانده آشنا + تعبیر مهمان سرزده غریبه در خواب

تعبیر خواب مهمان سر سفره,تعبیر خواب آمدن مهمان به
خانه,تعبیر خواب مهمان مرد و زن,تعبیر خواب غذا دادن به
مهمان,تعبیر خواب مهمان نا آشنا و غریبه و
ناشناس

تعبیر خواب مهمان ناخوانده آشنا + تعبیر مهمان
سرزده غریبه در خواب

کاملترین تعبیر خواب مهمان و مهمان آشنا و غریبه
:

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ، دیدن مهمانی و ضیافت
در خواب می‌تواند اشاره به تصاویر زیر در زندگی واقعی فرد رویابین
داشته باشد:

مهمانی: ارتباطات اجتماعی، احساس شناخته شدن یا دیده شدن و انتخاب
شدن، احساسات مربوط به طبقه اجتماعی، جایگاه یا موقعیت فرد در
جامعه، فرصت تجاری یا فرصت‌های دیگر، احساسات مربوط به خوردن و
نوشیدن، غریزه تحت تاثیر قرار دادن دیگران و یا تحت تاثیر قرار
گرفتن.

با دیدن مهمان در خواب شادی ای دوطرفه ایجاد می‌گردد.

هم ما از دیدن مهمان شاد می‌شویم و هم او از دیدن ما. بنابراین
نوعی بهره دوجانبه است.

مهمان و مهمانی دادن در خواب تعابیر مختلفی دارد که بایستی همه
جوانب و محوریت خواب در نظر گرفته شود.

چگونگی رفتار با مهمان و برخورد آن تأثیر بسزایی در تعبیر خواب
داشته و معبرین بایستی با توجه به شرایط و ویژگی‌های هر شخص به
تفسیر خواب بپردازند.

تعبیر خواب مهمان چیست؟

برایت مى‌گوید:

اگر خواب ببینید مهمانى به خانه‌ى شما آمده است، نشانه‌ى آن است
که باید مراقب کارهایتان باشید.
اگر خواب ببینید خودتان مهمان هستید، نشانه‌ى آن است که دچار ضرر
مالى مى‌شوید.

ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر خواب مهمان کردن، جمع شدن برای چیزی می‌باشد.
اگر در خواب ببینی گروهی را مهمان کرده‌ای، تعبیرش این است که
مشغول کاری می‌شوی که به خاطر آن نمی‌توانی به کارهای دیگر رسیدگی
کنی.
اگر ببینی تو را برای مهمانی به باغی پر از میوه برده‌اند در جنگ
با دشمنان دین شهید می‌شوی.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی مهمانی همراه موسیقی و چنگ و چغانه و نی و رقص می‌باشد،
تعبیرش مصیبت است.

اگر خواب ببینید به منزل شما مهمان آشنا آمده و صحبت‌های آنان
مهربانانه و دوستانه است، دوستان زیادی خواهید داشت.

اگر مهمانان شما غریبه بودند، و صحبت‌های آنان مهربانانه بود، در
کاری با دیگران به توافق خواهید رسید.

اگر رفتار مهمانان با شما به صورت اغراق آمیزی با خوش و بش و
شادمانی همراه بود، دشمنانی دارید که بر علیه شما رفتار سویی در
سر می‌پرورانند.

اگر خواب ببینید در مهمانی، دیگران با شما دعوا کردند، از رفتار و
اعمال شما در بیداری تمجید خواهد شد و شما را به نیکویی یاد
خواهند کرد.ژ

تعبیر خواب مهمانی (ضیافت)

اگر کسی خواب ببیند در اجتماعی به مهمانی رفته، و به خوردن شیرینی
مشغول است، درگفتگویی به رفع اختلافات مردم می‌پردازد. اگر ببیند
او را در باغی به مهمانی بردند و در آن باغ میوه بسیار بود، دلیل
که در جنگ شهید شود. اگر کسی ببیند که در ضیافتی با شکوه شرکت
دارد، تعبیرش این است که دوستان با محبتی دارد که در صدد لطف و
ابراز محبت به او هستند.
اگر ببینید کسانی که در آن ضیافت هستند همگی لباس‌های شاد و رنگی
بر تن کرده‌اند و در ظروف گرانبها غذا می‌خورند، نشانه این است که
در هر راهی که قدم بر می‌دارید، نیکی و خیر و منفعتی برایتان وجود
خواهد داشت و دوستان شما نیز انسان‌های خوب و با محبتی هستند.
اگر ببینید در ضیافتی حضور دارید که همه در آن به قهقهه مشغول
هستند و رقص و پایکوبی می‌کنند، تعبیرش رسیدن مصیبت به کسی است که
آن ضیافت را ترتیب داده است و اگر ببینید که دیگران در آن ضیافت،
افرادی نا آشنا هستند و روی میزها خالی از ظروف زیبا و غذا است،
موردی نا خوشایند مانند سوء تفاهم یا نا امیدی، در بیداری پیش
خواهد آمد.

تعبیر خواب مهمان سرزده

مهمان سر زده به دوست یا خواستگار تعبیر می‌شود و کاری پیش خواهد
آمد که موجب می‌شود از زندگی و کار روزمره خود، کمی عقب
بمانید.
اینکه رفتار مهمان سر زده با بیننده خواب چگونه باشد، در تعبیر
خواب بسیار مؤثر است. اگر مهمان سرزده، مرتب به بوسیدن و فشار
دادن شما در آغوش خود پرداخت، از جانب شخصی که انتظار آن را
ندارید، با شما رفتاری خواهد شد که باعث آزردگی شما از او شده و
سعی خواهید کرد که از او دور شوید.
اگر مهمان سرزده، کاملاً آرام و با متانت با شما برخورد کرد،
دوستی‌های جدیدی در زندگی شما برقرار خواهد شد که پایدار و طولانی
مدت خواهد بود.
اگر مهمان ناخوانده با شما دعوا کرد و یا با شما به فحاشی و زد و
خورد پرداخت، دیگران در بیداری به تعریف و تمجید از شما خواهند
پرداخت و به شما لطف و محبت و یاری خواهند رسانید.

تعبیر خواب پذیرایی کردن و غذا دادن به
مهمان

اگر به مهمان خود غذا می‌دهید، بسته به نوع غذایی که می‌دهید به
دیگران خیر و برکت خواهید رساند.

اگر خواب ببینید از مهمانان خود با غذاهای خوب و شیرینی و میوه
پذیرایی می‌کنید، از جانب شما به دیگران محبت و خیر و نیکویی
خواهد رسید.

اگر به مهمان خود نان بدهید، روزی پاک و تمیز و برکت به آنان
خواهد رسید.

اگر غذای چرب و پر روغنی به آنان بدهید، موجب خواهید شد تا دیگران
به ثروت و مال فراوان برسند.

پذیرایی با غذاهای گوارا و نوشیدنی‌های شیرین نشانه رسیدن خبرهای
خوب و شاد کامی و نوشیدنی‌های تلخ یا غذاهای شور نشانه خبرهای بد
و رسیدن اختلافات با کسانی است که در خواب دیده‌اید.

اگر غذای چرب تناول کنید به ثروت می‌رسید.

غذای شیرین خوردن به تعبیر پایداری در دوستی و حل مشکلات است.

نان زیاد نشانه برکت و شربت نوشیدن نشانه شاد کامی است.

غذاهای شور یا تلخ و نوشیدنی‌های بد طعم نشانه اختلافات و بروز
ناراحتی بین کسانی است که خواب دیده‌اید به نزد آنان به مهمانی
رفته‌اید.

برگرفته از دعا سایت

**************************************************

بازنشر : سایت طلسم و جادو (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای
قرآنی)

تعبیر خواب آمدن مهمان به خانه

Originally posted 2020-12-08 12:15:04.

درباره ی سید

مطلب پیشنهادی

 گنج و دفینه شیر سنگی و عمق دفینه شیر و نشانه دفینه شیر

گنج و دفینه شیر سنگی و عمق دفینه شیر و نشانه دفینه شیر

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی طلسم و جادو telesmojado.org گنج و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

به کمک نیاز داری؟ با ما در تماس باشید!
شروع گفتگو
سلام! برای چت در WhatsApp روی یکی از اعضای زیر کلیک کنید
خرید مدرک تحصیلی قانونی خرید مدرک تحصیلی مدرک تحصیلی قانونی مدرک تحصیلی خرید مدرک خرید مدرک دانشگاهی قانونی خرید مدرک دانشگاهی مدرک دانشگاهی قانونی مدرک دانشگاهی خرید مدرک معتبر خرید مدرک معتبر دانشگاهی مدرک معتبر مدرک معتبر دانشگاهی مدرک تحصیلی معتبر چگونه مدرک تحصیلی بگیریم از کجا مدرک تحصیلی بگیریم قیمت مدرک تحصیلی سایت خرید مدرک تحصیلی