الف : خیر و ثواب است

ب : خیر کثیر دارد

ت : از گناه ها توبه کند

ث : به دولت می رسد

ج : به آرزوی خود نایل می
شود

ح : خوب نیست اقدام نکند

خ : روزی حلال نصیبش می شود

د : از ترس وا رهد

ذ : ار ارکان دولت بنفعی
میرسد

ر : بر دشمنان غالب گردد

ز : به منصب عالی میرسد

س : عاقبت این نیت خیر می
باشد

ش : سعادت رفیقش گردد و توفیق
یابد

ص : از دشمنان در حذر باشد

ض : برای آن نیتی که کرده خیر
است

ط : در اقدام به آن کار پشیمان
گردد

ظ : هر چه آرزو دارد میرسد خصوصاً
نیتی که کرده

ع : خداوند ثروت و راحتی به او
ارزانی فرماید

غ : از علوم خفیه و اسرار مطلع
گردد

ف : بترسد از اقدام به این
نیت

ق : میان مردم مقبول القول
شود

ک : در خصومت و جنجال افتد

ل : بر حاسدین و اعدای خود ظفر
یابد

م : او را جاه و حشمت نصیب
شود

ن : به نیت خود بعد از زحمت فراوان
می رسد

و : بترسد از اینکه در هلاکت
افتد

ه : آن شخص از خلق به سوی خدا پناه
ببرد

ی : در این نیت به مشاور دلسوز
نیاز است